Arteterapeutický workshop – „Ako porozumieť detskému správaniu“

Dňa 07.02.2018 prijala pozvanie p. psychologička Mgr. Broňa Plešková, ktorá v podmienkach nášho detského domova zrealizovala skupinový arteterapeutický workshop. Workshop bol delený na teoretické a zážitkové bloky a bol určený vychovávateľom, profesionálnym rodičom a pracovníkom odborného tímu detského domova. Obsahovým zameraním kurzu v trvaní 6 hodín boli arteterapeutické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch, ciele neposlušnosti – pozornosť, moc, odplata a neadekvátnosť, stratégie práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameranie aj na sebapoznanie a vlastný vklad pri práci s dieťaťom. Účastníci kurzu dostali osvedčenie o jeho absolvovaní, ako aj pozitívne zážitky a skúsenosti, ktoré môžu využiť v práci s deťmi.