27. ročník športových hier detí z detských domovov

Usporiadateľ  športových hier:

 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
 • Fórum riaditeľov a zamestnancov  detských domovov SR
 • Spoločnosť priateľov detí  z detských domovov
 • Úsmev ako dar
 • NESTLÉ Slovensko, s r.o.
 • Detský domov Poprad

Dňa 26.04.2017 sa v priestoroch ZŠ M. R. Š. na ul. Štefánikovej 19 v Spišskej Belej konali športové hry v disciplíne STOLNÝ TENIS. Účastníkmi boli:

 • Detský domov Spišská Belá
 • Detský domov Poprad
 • Detský domov sv. K. Hofbauera Podolínec
 • Detský domov Svidník
 • Detský domov Snina
 • Detský domov Vranov nad Topľou

 

Celkovo medzi sebou súťažilo 19 detí, z toho 9 dievčat a 10 chlapcov. Od rána vládla medzi súťažiacimi aj organizátormi príjemná a uvoľnená atmosféra a v priestoroch kmeňovej budovy sa medzitým chystal chutný guľáš, ktorý pre všetkých s láskou pripravovala p. Bieľaková. Rovnako občerstvenie pre deti pripravovali aj vychovávateľky zo samostatných skupín. Všetci súťažiaci počas celého priebehu športových hier zachovávali pravidlá fair play hry, dodržiavali bezpečnostné pokyny a prejavovali kolektívnosť a priateľstvo. Tešíme sa, že z nášho detského domova dosiahla pekné 2. umiestnenie Kristínka Danielčáková.

Vyslovujeme poďakovanie ZŠ na ul. Štefániková v Spišskej Belej, vďaka ktorej sme mohli zorganizovať športové podujatie s odbornosťou a vyhovujúcimi podmienkami. Poďakovanie rovnako patrí všetkým, ktorí prispeli k hladkému priebehu športových hier  v stolnom tenise.