My a koronakríza

1. samostatne usporiadná skupina

V našej skupine máme 11 detí, z toho s 9-timi sa denno – denne učíme v rámci domáceho vyučovania. Je to nielen pre deti, ale aj pre nás náročné a veľmi ťažké, pretože naše deti nie sú samostatné v učení. Každé potrebuje osobitný prístup, veď štyria sú prváci, jedna tretiačka, jeden štvrták / integrovaný s poruchami učenia aj správania/, dvaja zo ŠZŠ a jeden ôsmak, ale ani ten nedokáže samostatne pracovať, tiež potrebuje pomoc dospelého. No aj napriek tomu sa snažíme deťom vypĺňať ich voľný čas  a robiť s nimi aktivity, či už sú to spoločenské, pohybové, didaktické hry, tvorivá činnosť, domáce práce a pod. Aktivity striedame vo všetkých výchovných zložkách.

ZHRNUTIE NAŠICH AKTIVÍT:

Brigáda – úprava okolia domu, hrabanie záhrady, siatie trávy

Výtvarná súťaž – zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Farebný svet

Tvorivá činnosť – práca s rôznym materiálom

Aktivita – „Srdce pre zdravie“

Pohybové hry na našom dvore – stolný tenis, beh, trampolína, súťaže, hry, cvičenie v našej posilňovni

Veľkonočné pozdravy, pečenie veľkonočných medovníkov, výroba čokoládových bonbónov

Veľká noc – veľkonočná výzdoba, učíme sa slávnostne prestierať, oblievačka

To je všetko z našich aktivít počas tohto obdobia.
Vychovávatelia a deti zo SUS SATELIT 1.

2. samostatne usporiadaná skupina

V našej skupine máme rozmanité zloženie v celkovom počte 9 detí vo veku od 8 do 17 rokov, 6 detí navštevuje ŠZŠ, okrem intelektových ťažkostí deti trpia poruchami učenia a správania, máme stredoškoláčku študujúcu na Strednej zdravotníckej škole a štvrtáka a siedmačku na základnej škole. Deťom v tomto období vypĺňame čas rozličnými aktivitami, snažíme sa, aby im boli obsahovo blízke a najmä, aby ich čo najviac zaujali. Každý z nás má lepšie aj horšie dni, no veríme, že to spoločne všetci v zdraví zvládneme.

Chceme sa s Vami podeliť o takto nami spoločne trávené chvíle. Vychovávatelia a deti 2. samostatne usporiadanej skupiny CDR Spišská Belá.

Aktivita: „Moje túžby a sny do budúcna“. – pokúsiť sa kresbou vyjadriť svoje sny a túžby, o čom najčastejšie snívam, aké mám plány do budúcna, čo by som chcel v živote dosiahnuť.

Aktivita: „ Prenášanie paličiek pomocou nôh“ – touto aktivitou sa snažíme o udržanie rovnováhy tela, sústredenosť na vykonanie danej úlohy.

Aktivita: „Náučný chodník – KRIVÝ KÚT“ – aktivita zameraná pozorovanie zmien v oddychovo-vzdelávacom areáli, ktorého súčasťou je kolová stavba na vodnej hladine, ako kópia obydlia pravekého človeka

Aktivita: „Poďakovanie hrdinom v prvej línii – vyjadriť poďakovanie hrdinom v prvej línií (lekárom, sestričkám, predavačkách, policajtom, hasičom a pod.)  – potleskom z okna, kresbou a veľkým červeným srdiečkom „Ďakujeme“.

Aktivita: „Sladké potešenie v ťažkých chvíľach“ – aktivita zameraná na prípravu chutného koláčika pre deti a následnú ochutnávku – „Dobrú chuť“.

3. samostatne usporiadaná skupina

V tejto zložitej a ťažkej situácii sa snažíme efektívne a zaujímavo vypĺňať náš čas. V prvom rade si plníme školské povinnosti. Aby bolo učenie zaujímavé, hráme rôzne didaktické hry. Učíme sa tým, ale aj súťažíme a hráme sa. Voľný čas si vypĺňame rôznymi aktivitami. Aby sme neprichádzali do kontaktu s viacerými ľuďmi, na športové činnosti a pobyt vonku využívame dvor. Na dvore sa do sýtosti vybláznime, hráme loptové hry, súťažíme, športujeme. Venujeme sa aj tvorivej činnosti. Urobili sme si krásnu veľkonočnú výzdobu. Dokonca sme si samy napiekli koláčiky. Mali sme aj oblievačku. Každý deň robíme niečo zaujímavé. Samozrejme, chýbajú nám kamaráti a spolužiaci. S nimi sa môžeme spojiť aspoň cez internet.
Z našej činnosti posielame zopár pekných fotografii. Deti a tety zo Satelitu 3, Stará Ľubovňa

Skupina vyhradená na dobrovoľný pobyt

Naše Centrum pre deti a rodiny v tejto skupine vykonáva opatrenia podľa Zákona č. 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 45 ods. 1 písm. c) opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

1 – krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,

2 – porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,

pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Do tejto skupiny s celkovou kapacitou 10 detí sú umiestňované deti vo veku od 0 – 18 rokov.

ZHRNUTIE AKTIVÍT Z POSLEDNÝCH DNÍ:

V súčasnosti nám naše dni spríjemňujú 2 mesačná Pavlínka, 11 mesačná Sofinka, 1 ročný Oliver a 1 a pol ročná Melanka. Naše dni sú naplnené spoločnými hrami, starostlivosťou spojenou s varením, kŕmením, kúpaním,  prebaľovaním a realizujeme aj tieto aktivitky:

  • počúvanie detských pesničiek
  • pozeranie obrázkových knižiek
  • hra s hračkami
  • počúvanie detských rozprávok
  • ukazovanie obrázkov zvieratiek – a napodobňovanie  zvuku  zvieratiek
  • hra s kockami
  • pozeranie Spievankova

Denne priestory dezinfikuje a dodržiavame preventívne hygienické opatrenia, aby sme ochránili to najcennejšie, čo máme – zdravie detí, nami zverené ľudské životy a osudy bezbranných a nevinných detí.