Nadácia Križovatka podporila Centrum pre deti a rodiny v Spišskej Belej

Centrum pre deti a rodiny týmto vyslovuje srdečné poďakovanie Nadácii Kižovatka za poskytnutie daru 5 monitorov dychu BabySense. Cenrum pre deti a rodiny Spišská Belá je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Kapacita centra pre umiestňovanie detí v krízových situáciách je 69 detí. Každé dieťa umiestnené v centre pre deti a rodiny alebo v profesionálnej náhradnej rodine je do veku 1 roka monitorované používaním zdravotníckej pomôcky monitorom dychu Monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, ale tiež apnoe pauzy a akékoľvek nepravidelnosti dychu dieťaťa a okamžite spustí alarm, aby privolal pomoc dospelého, ktorý môže v prípade potreby včas poskytnúť dieťaťu prvú pomoc.

Pomoc Nadácie Križovatka si veľmi vážime a vďaka ich pomoci môžeme sledovať každé dieťatko do veku 1 roka, ktoré k nám do centra bude umiestnené. Vďaka starostlivosti našich vychovávateľov a profesionálnych náhradných rodičov denne zachraňujeme životy detí a napĺňame tak hlavné poslanie nášho centra a to pomoc dieťaťu a nahrádzenie jeho rodiny, ktorá v určitých okamihoch života dieťaťa zlyháva. Každému dieťaťu sa snažíme poskytnúť všetko to, čo mu najviac chýba a minimalizovať prípadné následky, ktoré môžu odlúčením od jeho rodiny vzniknúť. Sme veľmi povďační, že v tom všetkom nie sme samy a sú v našej spoločnosti organizácie, ochota a práca ľudí, ktorým osudy týchto detí nie sú ľahostajné. Zvlášť v tomto predvianočnom období sme spojení so všetkými, ktorí nám v našej neľahkej práci pomáhajú a za ich obetavosť a srdečnosť ich veľmi ďakujeme.

Všetko dobro, ktoré každý z nás urobí sa v podobe pre dobro dieťaťa tisíc krát znásobí.Veríme, že každá láskavosť pre dieťa opustené rodinou sa premení na hrejivý pocit pri srdci a poteší každého, kto túto pomoc prejaví.

V mene p. riaditeľky Mgr. Marcely Marhefkovej, deti a kolektívu zamestnancov vyslovujeme Nadácii Križovatka, p. Táni Tomasch, Andrei Juríkovej a všetkým zamestnancom srdečné poďakovanie a prajeme všetkým veľa zdravia, rodinnej pohody, príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2021.