Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“

Dňa 22.05.2018 sa v priestoroch nášho detského domova zorganizovalo odborné vzdelávanie na tému „Tréning slovnej sebaobrany“.

Hosťom detského domova boli p. PhDr. Vladimír Straka a p. Mgr. Evka Straková . V našom detskom domove už prebehli prostredníctvom ich vzdelávacej agentúry už 3 školenia na témy:

 1. 1. Tréning zvládania agresívnych detí (formou nenásilnej krízovej intervencie)
 • – priebeh krízy
 • – techniky osobnej bezpečnosti
 • – tímová intervencia
 • – pokrízová intervencia
 1. Hra ako prevencia pred agresivitou
 • – faktory ovplyvňujúce zlosť a prejavy agresivity
 • – učiteľ = manažér
 • – hra ako metóda práce
 • – budovanie pozitívnej klímy
 • – budovanie vzťahov
 • – potláčanie agresivity
 1. Tréning slovnej sebaobrany
 • – ako pohotovo reagovať na slovný útok
 • – verbálna intervencia
 • – techniky slovnej sebaobrany
 • – nastavenie dôsledkov, trestov
 • – motivácia

Vzdelávanie sa zrealizovalo pre odborný tím detského domova, vychovávateľov a profesionálnych rodičov. Podľa slov viacerých zúčastnených boli všetky vzdelávania absolvované prostredníctvom týchto odborníkov veľmi podnetné, pútavé najmä aktivitami a skúsenosťami z praxe. Účastníci odchádzali „nabudení“ a motivovaní k realizácii tvorivých hier s deťmi, prostredníctvom ktorých môžu odbúravať nevhodné prejavy agresivity u detí. Byť účastníkom vzdelávania bolo pre nás všetkých zúčastnených spojením múdrosti, ľudskej blízkosti, vzájomného zdieľania skúseností a obohatenia sa o nové zážitky.