Príhovor k 30. výročiu CDR Spišská Belá

Dovoľte nám, aby sme Vás prostredníctvom tohto príhovoru oslovili a vyjadrili sa k príležitosti osláv 30. výročia založenia nášho centra. Touto cestou oslovili všetkých, ktorí si ho prečítajú alebo vypočujú, či už našich zamestnancov, kolegov, pracovníkov z iných centier, spolupracovníkov, vedenie, naše deti alebo širokú verejnosť, ktorá zavíta na túto našu stránku, či priamo k nám do nášho centra.Tento príhovor by sme chceli v prvom rade a osobitne venovať tým, ktorí v našom centre zanechali svoju minulosť a mali v ňom svoje nezastupiteľné miesto – všetkým tým, ktorí k nám patrili – starali sa s láskou o naše deti, nechali v tomto zamestnaní kus svojho života a niektorí aj svoju väčšinu. Spomíname si na všetkých zamestnancov, ktorí k nám patrili, na všetky dobré tety a ujov, ktorí tu pracovali a ktorí tu zanechali svoju trvalú pečať. Nezabúdame, na všetkých, ktorí nad tým všetkým prevzali svoje vedenie, na riaditeľov a riaditeľky tohto centra s prihovorením sa najmä súčasnej p. riaditeľke.

Chceli by sme tento príhovor venovať ako vianočný darček všetkým, pre ktorých bolo toto povolanie nielen zamestnaním ale najmä ich poslaním.

Hneď ako bude vhodná príležitosť k osobným stretnutiam, zídeme sa všetci spolu na spoločnej oslave v našom centre.

Ako obrázková kniha vynárajú sa nám tváre detí, na ktoré si spomíname. Deti, ktoré nám „prešli cez ruky“, ktorých osudy nám vnikli do našich sŕdc a myslí. Deti, ktoré by nás dnes už ani nespoznali, pretože sme boli iba na chvíľu súčasťou ich života. Prestupnou stanicou medzi ich detstvom a dospelosťou, vyplnením prázdneho priestoru v srdci, ktoré za krátky čas zaplnil zase niekto iný.

Naše Centrum pre deti a rodiny oslavuje pekné jubileum, zaslúži si preto krátke zastavenie sa a uvažovanie nad svojím poslaním.

Jeho podoba prechádzala rôznymi názvami, menili sa postavenia, funkcie, zamestnanci, deti. No to, čo sa nikdy nezmení a navždy ostane zachovaným je cieľ, pre ktorý vlastne vznikol.

Milá p. riaditeľka,

sme veľmi radi, že práve Ty si súčasťou 30. výročia nášho centra a môžeš spolu s nami spomínať zároveň aj na svoje pôsobenie v ňom. Práve preto Ti patrí tak nezastupiteľné miesto, pretože naše centrum poznáš od jeho úplných začiatkov. Bola si pri tom, keď sa to dialo, bola si súčasťou všetkých krokov, ktoré k tomu smerovali. Bola si medzi prvými zamestnancami, ktorí tu pracovali, tak blízko pri všetkom podstatnom, čo sa tu dialo. Vieš, koľko úsilia to stálo tých, ktorí sa pričinili o jeho vznik. Vďaka p. Helene Ľasokovej a Vierke Bakovej našlo svoj domov tisícka detí, ktoré nám boli zverené. Vďaka ich zanietenosti a snahe mohlo dnes centrum nadobudnúť takú podobu, akú má. Nestačia slová, nevedeli by obsiahnuť všetko, čím si prešli, akú snahu vynaložili na všetku svoju prácu, ktorú konali s veľkým srdcom naplneným láskou k deťom.

Dovoľ nám všetkým poďakovať sa…….

Poďakovať za podmienky, ktoré nám v práci vytváraš, za svoj osobitý prístup ku každému zamestnancovi s postavením nie ako jeho nadriadený ale ako jeho kolega, ktorí si ho váži a vďaka ktorému spoločne pracujeme na dosiahnutí nášho cieľa.

Nie sú to iba slová, o tom všetkom vravia Tvoje skutky a podoba nášho centra, akú dnes má.

Ďakujeme za všetku starostlivosť, pevné vedenie, spoluprácu, za to, že tomuto centru dávaš všetky svoje talenty, čas, lásku a svoje vedomosti.

Naše zvláštne poďakovanie si zaslúžia všetci kolegovia, ktorí denne prichádzajú za prácou do nášho s centra s presvedčením, že ich práca má zmysel. Vykonávajú ju zodpovedne, s láskou a najlepšie, ako vedia. Denne vkladajú do svojej práce svoje srdce, svoju dušu a obetujú jej svoj čas, svoju myseľ a ochotu pracovať pre dobro nás všetkých.

„Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.“

Príkladom je práca všetkých vychovávateľov, ktorí ako rozhodujúci činitelia ovplyvňujú osudy zverených detí. Na osobnosť vychovávateľa sú kladené náročné osobnostné i kvalifikačné požiadavky. Vo všeobecnosti sa zdôrazňuje skutočnosť, že ide skôr o poslanie než o profesiu. Už dávno pretrváva v odbornom i laickom kruhu názor, že pedagógom sa človek musí narodiť. Proces stávania sa pedagógom je procesom náročným, dlhodobým a nikdy nekončí, nakoľko sa stáva celoživotnou cestou. Šťastím našich detí je, že sú v rukách tých najlepších vychovávateľov, akých si mohli priať. Spomíname si na všetkých vychovávateľov, ktorí si zaslúžia naše poďakovanie a ocenenie za všetku vykonanú prácu a prejavenú starostlivosť. Ďakujeme všetkým vychovávateľom za to, že ich máme, že ich práca napĺňa a vnímajú ju ako svoje poslanie.  Napriek tomu, že sa stretávajú s problémami a ťažkosťami plynúcimi z charakteristiky ich profesie, s problematikou usmerňovania správania sa detí a ich disciplinovanosti pracujú na procese svojho pôsobenia. Ďakujeme im za ochotu pracovať na svojom sebarozvoji a prijímať detí také, aké sú.

Osobitné miesto majú v našom centre profesionálni náhradní rodičia. Ich práca má svoj význam a pôsobí ako liek na všetky rany detí. Prináša úľavu v ich bolesti, hojí všetky zlé skúsenosti a má nezastupiteľné miesto v ich živote. Dieťa za rodiča prijíma toho, kto mu poskytuje oporu a istotu v poznávaní neznámeho sveta a poskytuje mu pocit bezpečia, istoty a dôvery. Neznamená to, že toto dieťaťu dokážu zabezpečiť len biologickí rodičia. Ak je náhradné rodičovstvo založené na pravých a hlbokých citových vzťahoch je prospešné pre zdravý harmonický vývin dieťaťa.

Je potrebné porozumieť potrebám dieťaťa, jeho jedinečnosti a realisticky vedieť identifikovať, kam smeruje jeho vývin v zhode s jeho vrodenými danosťami a životnou históriou. Ďakujeme všetkým profesionálnym náhradným rodičom za ich starostlivý prístup a spoluprácu pri napĺňaní životných potrieb našich detí.

Každému kto pracoval, alebo pracuje v našom centre dnes vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!

Nahliadnite spolu s nami do minulosti aj prítomnosti, vychutnajte si spoločné okamihy, ktoré v práci s deťmi prežívame, aký je náš život v centre, čo budujeme, aké je naše úsilie, spoločné aktivity a čas strávený s tými, na ktorých nám záleží.

V závere Vám ponúkame program detí všetkých našich skupín, ktorý si pripravili pod vedením svojich vychovávateľov a usilovali sa prezentovať tak svoje úsilie, talent a záujmy.

Veríme, že sa Vám určite zapáči. Drobné chyby nám odpustite, veď ich snaha nemôže ostať nedocenená.

Kolektív centra pre deti a rodiny Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Ivovi Iždinskému za profesionálne spracovanie tohto videa a fotografií. Ďakujeme!