Prednášky pre deti

V dňoch 21.03.2024 sa v našom centre zrealizovala preventívna aktivita na tému „Trestnoprávna činnosť mládeže“ s kpt. Ing. Milanom Ženčuchom z Okresného riaditeľstva PZ Stará Ľubovňa.
Preventívna aktivita bola zameraná na kriminalitu mládeže, prevenciu sociálno-patologických javov, ktoré deti v dnešnej dobe ohrozujú a sú nebezpečné pre ich celkové duševné zdravie.

Na tejto aktivite sa zúčastnili deti zo všetkých skupín nášho centra, prejavili záujem o prednesené témy, boli aktívne, zvedavé a prednáška ich veľmi zaujala. Z pohľadu výchovného poslania sú takéto aktivity u deti veľmi prospešné, majú nielen vzdelávací ale najmä preventívny charakter, nakoľko samotné dôsledky tohto javu sú už ťažko zvrátiteľné a majú dopad na samotné dieťa aj jeho okolie. V sociálnych skupinách vnímame ľahkú ovplyvniteľnosť a napodobňovanie a je veľmi ťažké zachovať si medzi rovesníkmi svoju autentickosť a samostatnosť bez páchania nevhodných činov. Veríme, že každé dieťa táto téma niečím oslovila a priniesla im ujasnenie v dodržiavaní istých pravidiel a spoločenských noriem, či už v prostredí školy, mesta alebo nášho centra.

Dňa 26.03.2024 psychologičky nášho centra zrealizovali preventívnu aktivitu na tému „Sebapoškodzovanie“. Táto téma v nás vyvoláva viaceré otázky a pocity, prečo sa to deje a ako si v tejto situácii môžeme pomôcť, ako o tom hovoriť a poskytnúť potrebnú pozornosť a starostlivosť. Stretávame sa s týmto spôsobom volania o pomoc čoraz častejšie, táto téma rezonuje na školách, medzi mládežou a v sociálnych skupinách. Čo bolo najdôležitejším cieľom tejto aktivity je najmä opätovné zdôrazňovanie a uisťovanie detí o tom, že je veľmi dôležité všímať si najbližších okolo nás, kamarátov, spolužiakov, byť im nablízku, vypočuť ich a najmä ak samé pociťujú tento problém vyhľadať pomoc, rozprávať o tom a naučiť sa rôzne možnosti a zdroje ako reagovať vtedy, keď je im ťažko. Aktivita bola veľmi užitočná a nápomocná. Tejto téme sa chceme venovať aj naďalej a šíriť medzi deťmi osvetu a potrebné informácie.